Stație betoane Mediaș

POLITICĂ

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

AUTORUN SRL, având sediul în Str. Brateiului nr.12, Mediaș, jud. Sibiu, cod de identificare fiscală 20064807, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1955/2006 („AUTORUN SRL„, „noi„) prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care AUTORUN SRL prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE
 2. Contactarea utilizatorilor
  1. Contactarea utilizatorului

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Contactarea utilizatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicateExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)
 • Contul de utilizator
  • Crearea contului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Crearea contului de utilizatorExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)
 • Completarea profilului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: imagine.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Completarea profilului de utilizatorConsimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)
 • Marketing (Newsletter, promoții, oferte)
  • Mesaje comerciale

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companieiConsimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)
 • Soluționarea disputelor
  • Probleme litigioase

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publiceInteresul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei
 • FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

 • DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

 • SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sursa Datelor cu Caracter Personal este: utilizatorul online.

 • PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

 • DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

OperațiuneaDurata
Contactarea utilizatoruluidurata necesară soluționării cererii  
Crearea contului de utilizatordurata existenței contului  
Completarea profilului de utilizatordurata existenței contului  
Mesaje comercialepână la momentul retragerii consimțământului  
Probleme litigioasedurata necesară soluționării disputei  

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 • TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: [furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului].

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

 • SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

 • DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat . Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, AUTORUN SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul AUTORUN SRL la următoarea adresa: office@autoruncompany.com, sau în scris la adresa strada Brateiului nr.12, Mediaș, Sibiu, cod poștal 551047.

În cazul în care AUTORUN SRL primește o cerere de la o persoană care dorește să își exercite drepturile, vom răspunde cât mai repede posibil, în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

Dacă cererea va fi respinsă, persoanei în cauza i se va aduce la cunoștință motivele respingerii ulterior, iar aceasta va fi informată în legătură cu dreptul de a înainta o plângere pe lângă Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), unde se va putea adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la anspdcp@dataprotection.rodpo@dataprotection.ro, prin fax la numărul : +40.318.059.602, Tel: +40.318.059.211 / +40.318.059.212, adresa web http://www. dataprotection.ro.

 1. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică, sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: office@autoruncompany.com.